Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

niepierdol
4351 1439 500
That's all Folks!
Reposted fromEmisja Emisja
niepierdol
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 30 2017

niepierdol
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
niepierdol
3143 7e93
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
niepierdol
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
niepierdol
7890 753f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
niepierdol
niepierdol

October 29 2017

niepierdol
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaciarka ciarka
niepierdol
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaciarka ciarka
niepierdol
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaciarka ciarka
niepierdol
0273 87be 500
jak się teraz czujesz?
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viaciarka ciarka
niepierdol
9561 03f2
Reposted fromwhatu whatu viaciarka ciarka
niepierdol
6949 767d
niepierdol
Ta książka jest dla tych, którzy stracili ukochaną osobę.  Budzili się z płaczem i z płaczem zasypiali. Musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle. Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder "Tylko Ty"
Reposted fromdreamadream dreamadream viajesienzycia jesienzycia
niepierdol
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viajesienzycia jesienzycia
niepierdol
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir viajesienzycia jesienzycia
niepierdol
"Pozostać wiernym nie jest żadną sztuką, gdy wszystko idzie gładko. Wierność okazuje się dopiero wtedy, gdy wszystko idzie źle."

— ~ Phil Bosmans
Reposted fromfreedomlover freedomlover viajesienzycia jesienzycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl